ความภูมิใจ

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

 โรงเรียนมหาไถ่โนนสมบูรณ์

ด้านสถานศึกษา

ปี พ.ศ.  2546                        -ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออกระดับโรงเรียน  จากสำนักงานที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ.  2547                        -ได้รับการรับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเงิน จากสำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ.  2548                        -ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

                                                -ได้รับประกาศนียบัตร ประเภทโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาล  ระดับดี จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.  2549                        -ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ การประกวดวินัยลูกเสือสามัญ  จากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22  อำเภอบ้านฮด  จังหวัดขอนแก่น

ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวินัยลูกเสือสำรอง  จากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22

ปี พ.ศ.  2550                        -ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ระดับทอง

จากสำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ.  2551                        -ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษา  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และ ประถมศึกษา

-ได้รับเกียรติบัตรประเภทได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  อันดับที่ 1 ระดับชั้น ป. 5 ในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2551  จากโรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ.  2552                        -ได้รับเกียรติบัตรมีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2551   จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

-ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.  2553                        -ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดการขับร้องเพลงชาติ  ระดับประถมศึกษา  ระดับอำเภอ  จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีม  ในโครงการ “เปิดโลกจินตนาการกับวอลล์แพดเดิลป๊อป”  ครั้งที่ 1

ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน (ระดับประเทศ) ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีม  ในโครงการ “เปิดโลกจินตนาการกับวอลล์แพดเดิลป๊อป”  ครั้งที่ 1

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ด้านบุคลากร

ปี พ.ศ. 2533                         นางทิพพา    สำฤทธิ์         ได้รับรางวัลพระราชทานเข็มที่ระลึกครูเอกชน  จากสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2543                         นางทิพพา   สำฤทธิ์           ได้รับรางวัลครูดีเด่น          จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา               กิ่งอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2545                         นางรัชนี       ราชเพ็ง         ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง  ดิเรกคุณาภรณ์

                                                –นางทิพพา    สำฤทธิ์          ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง  ดิเรกคุณาภรณ์

ปี พ.ศ.  2547                        นางสมปรารถนา  ใบแสง                ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง  ดิเรกคุณาภรณ์

ปี พ.ศ.  2551                        -นางสาวธนลักษณ์  พวงสมบัติ  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง  ดิเรกคุณาภรณ์

นางทิพพา     สำฤทธิ์         ได้รับรางวัล      ผู้มีคุณธรรม   จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพและผลงานดีเด่น   จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

                                                นางรัชนี         ราชเพ็ง       ได้รับรางวัล      ผู้มีคุณธรรม   จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพและผลงานดีเด่น   จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

 ปี พ.ศ.  2552                       นางสาวประนอม    ภักดีโชติ   ได้รับรางวัลครูดีเด่น       จากสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

                                                นางสมปรารถนา  ใบแสง                   ได้รับรางวัลครูดีเด่น  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

                                                -นางสาวทองชื่น  นามบุรี  ได้รับเกียรติบัตร  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียฐเงิน  ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๒

ปี พ.ศ.  2553                        -นางสาวจารุณี  โนนศรีโคตร           ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ 5   เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ปี พ.ศ. 2554                         นางวลัยพร ม่วงกลาง      ได้รับรางวัลครูดีเด่น  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ด้านผู้เรียน

ปี พ.ศ. 2551                         -ด.ญ. ปภัสรา  พลเชียงสา  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

                                                -ด.ช. สมเกียรติ  ประเสริฐสัง  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

-ด.ช. ไม้เมือง  ไกรยนต์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 การประกวดคัดลายมือภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ “77 พรรษาร่วมรักษาลายมืองามตามแบบไทย” จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

                                                -ด.ญ. อรดี  คำมณีจันทร์ ชนะเลิศอันดับที่ 12  คะแนนรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

                                                -นักเรียนชั้น ป. 5 ได้คะแนนอันดับที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

                                                -นักเรียนชั้น ป. 5 ได้คะแนนอันดับที่ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

-นักเรียนชั้น ป. 5 ได้คะแนนอันดับที่ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

                                                -นักเรียนชั้น ป. 5 ได้คะแนนอันดับที่ 10  คะแนนรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

-นักเรียนชั้น ป. 6 ได้คะแนนอันดับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

-นักเรียนชั้น ป. 6 ได้คะแนนอันดับ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

                                                -นักเรียนชั้น ป. 6 ชนะเลิศอันดับที่ 7   คะแนนรวม  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

-นักเรียนชั้น ป. 6 ได้คะแนนอันดับ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น     

                                                -นักเรียนชั้น ป. 6 ชนะเลิศอันดับที่ 9   คะแนนรวม  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”  ครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2550  ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

                                               

ปี พ.ศ. 2552                         -ด.ช. ไม้เมือง  ไกรยนต์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทิดพระเกียรติ 77 พรรษา  มหาราชินี  ประจำปี 2552  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

-ด.ญ. ณัฐริกา  พิกุล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดการเล่านิทาน (Story Telling) ช่วงชั้นที่ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ปี พ.ศ. 2553                         -ด.ญ.ชลธิดา  สุขตะกั่ว          ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

                                                -ด.ญ.พลอยไพลิน  ธรรมกันมา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ช.อมัจจ์     โสภาวะนัส  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม    ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ช.วิศรุต  เพื่อกล่ำ   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ช.ธนวัฒน์   วงศ์หาจักร   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ช.ภาณุพงศ์   สระแก้ว      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ช. ธนาพล   สัมฤทธิ์          ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ.ศศิธร   สมคำ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ.สุธินี  เรืองเดช  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ.เจนจิรา   บูชา   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ.กานต์ชนก  เหล่าภักดี   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ.กรรณิกา      แสนภาพ   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ช.สันติ   นามบุรี   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ช.ศุภกิตต์    ศรีคันธะรักษ์   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ.ยุวดี   ขันหนองโพธิ์    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ช.สถาพร  วรรณทอง     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม   ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ.กุลสตรี        ศรีมนตรี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ.ณัฐสุดา       พริ้งเพราะ   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2010)

-ด.ญ. วรินทร์ธร  สำฤทธิ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป. 4-6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ช. พีระพันธ์     แสนบุราณ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป. 4-6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ญ ปฏิมากร      ควรเมตตา   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป. 4-6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ญ.ณัฐริกา        พิกุล   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป. 4-6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ญ. วรัญญา  เถื่อนนวล  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม     ระดับชั้น ป. 1-3   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ญ. ณัฏฐนรี  ลีปาน    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน      เพลงคุณธรรม     ระดับชั้น ป. 1-3   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ช. พงศ์สธร  จำปากัญยา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม     ระดับชั้น ป. 1-3   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ช. ณัฐพงศ์  มีสา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม     ระดับชั้น ป. 4-6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ญ. แสงเทียน   สังฆพันธ์   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม     ระดับชั้น ป. 4-6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ญ. อัจฉรา  ชัยสาร  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม     ระดับชั้น ป. 4-6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ช. อโนชา  สุดไกร    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เดี่ยวพิณ     ระดับชั้น ป. 1-6   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2553  (KHON KAEN  EXCELLENCE FAIR  2010)

-ด.ช. อโนชา  สุดไกร    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. วันมงคล  จันทรา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. สมเกียรติ  ประเสริฐสัง    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. สถาพร  วรรณทอง    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. อัมรินทร์  หินแก้ว    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. วิวัท  ขุนบาน    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. ชินดนัย  สุดดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. ชินวุฒิ  สีเศษ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. อมัจจ์  โสภาวะนัส    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. สุริยา  วิชัย    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. อภิวัฒน์  สุดเหลือ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. ณัฐพงศ์  ผลเลไร    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ช. ณัฐพงษ์  ทองคำ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. ปฏิมากร  ควรเมตตา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. นัฐศร  ศรีจันทร์ดำ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. กนกวรรณ  นิ่มพิลา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. ขวัญฤดี  อุทโท    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. พรพิมล  แม้นศรี    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. กนกวารี  มะลิรัมย์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. ยุวดี  ขันหนองโพธิ์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. พรนภา  ศรีประดู่    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. นิรุชา  หมั่นมี    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. ศรันย์พร  พื้นผา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. กัลยา  เสวนา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. ภัควดี  ติมุลา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. ศศิธร  เพ็ชรชงค์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. ณัฐชนก  พระเมือง    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. มาริสา  บริบูรณ์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. นริศรา  เชียววงศ์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-ด.ญ. เกศินี  ย่อยกลาง    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโปงลางระดับประถมศึกษา   ในงานมหกรรมการประกวดดนตรี  นาฏศิลป์  ไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ปี พ.ศ. 2554                         -ด.ช. อรพล  ปากเมย  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554  จากกรมการศาสนา  ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น

                                                -ด.ช. อำนาจ  โคตรสีเขียว  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554  จากกรมการศาสนา  ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น                                               

                                                -ด.ญ. ณัฐชนก  พระเมือง  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554  จากกรมการศาสนา  ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น

-ด.ช ชัยวัฒน์  แว่นศิลา     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (เอกชน)  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2554 (Speech  Contest  2011)จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

-ด.ญ ปภัสวรรณ  จันทรังสี   ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (เอกชน)  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2554 (Speech  Contest 2011)  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

-ด.ช สิทธิชัย  นามโฮง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช วชิรพล  อันภักดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช กัมปนาท  สอนโก่ย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช อัมรินทร์  หินแก้ว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

ด.ช ณัฐพงศ์  ทองคำ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช อรพล  ปากเมย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช อนุศักดิ์  นามฮาด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

ด.ช ธีรภัทร  สุนันท์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช ศราวุฒิ  สีสุด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช จิรายุ    โพธิ์พรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช ปุรเชษฐ์   เจริญทรัพย์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช เทอดไทย   เหล่าหมวด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช สรวิศ   วรรณวงศ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช อิศรา   อดสี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช คุณากร   พลรักษา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช อนวัฒน์   ฉะกระโทก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช โชคทวี      แสนสุขเลิศ   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช วัฒนวงศ์    สัปทน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช ศราวุฒิ    สีสุด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อชาย ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช เทอดไทย  เหล่าหมวด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อชาย ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช ธีรภัทธ์   สุนันท์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อชาย ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช ณัฐพล    เหล่าวงษา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อชาย ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ช ศิริพงษ์     ภูถมเมฆ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อชาย ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ กัญญารัตน์    ปาปะจีย์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ นิรุชา  หมั่นมี    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554 

-ด.ญ ศุภาพิชญ์   ทาร่อน    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ ปิยะนันท์   จงเทพ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ เพ็ญพิชชา    มาวงษา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ พาณิภัค   นันทวิสาร    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ ศศิวิมล    ศรีจิวังษา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ สุกัญญา   ซาล้ำ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ ชิตาภรณ์    ธรรมมา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ จุฬารัตน์    แสนหล้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ เจษรินทร์พร   สิงห์ทรงพล    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554 

-ด.ญ ภณิดา    โพธิ์พรม    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา วอลล์เลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ กุลธิดา   คำสด    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ ชุติมา    ชลเทพ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ อำไพ   ผาสุก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ ศศิธร   สมคำ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

-ด.ญ อุบลวรรณ  กบิลพัฒน์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา ตะกร้อหญิง  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ประจำปี 2554

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: